සියල්ලෝ සතුටින් - ගෙදර දොර හින්සනය වැලැක්වීමේ පනත හදුනා ගනිමු
කතෘ: Action Aid International

Read more: සියල්ලෝ සතුටින් - ගෙදර දොර හින්සනය වැලැක්වීමේ පනත හදුනා ගනිමු

සේවාස්ථානයේදී සිදුවන ලිංගික හිංසනය තුරන් කිරීම පිළිබද පත්‍රිකාව
කතෘ: කාන්තා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශය

Read more: සේවාස්ථානයේදී සිදුවන ලිංගික හිංසනය තුරන් කිරීම පිළිබද පත්‍රිකාව

රැකියා ස්ථානය් සිදුවන ලිංගික අතවර
කතෘ: Solidarity Centre

Read more: රැකියා ස්ථානය් සිදුවන ලිංගික අතවර

ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්ව ක්‍රියා වැලැක්වීමේ පනත යනු කුමක්ද?
කතෘ: ජාතික කාන්තා කමිටුව

Read more: ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්ව ක්‍රියා වැලැක්වීමේ පනත යනු කුමක්ද?

CEDAW (කාන්තාවන්ට එරෙහි සියළු ආකාරය් ප්‍රචන්ඩත්වයන් පිටුදැකීම පිළිබද සම්මුතිය) වටහාගැනීම
කතෘ: කාන්තා අධ්‍යාපන හා පරයේෂණ කේන්ද්‍රය WERC

Read more: CEDAW (කාන්තාවන්ට එරෙහි සියළු ආකාරය් ප්‍රචන්ඩත්වයන් පිටුදැකීම පිළිබද සම්මුතිය) වටහාගැනීම

ප්‍රචන්ඩත්වය වලක්වාගන්න සංනිවේදනය භාවිතා කරනනේ කෙසේද?
කතෘ: කාන්තා පිහිට WIN

Read more: ප්‍රචන්ඩත්වය වලක්වාගන්න සංනිවේදනය භාවිතා කරනනේ කෙසේද?