කාන්තා හා මාධ්‍ය සාමුහිකය
මුලාශ්‍රය: http://www.womenandmedia.net/

මානව හිමිකම් ලේඛනගත කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන
මුලාශ්‍රය: 
www.dawnnet.org

විලුතු මානව  සම්පත් මධ්‍යස්ථාන
මුලාශ්‍රය: http://www.viluthu.org/

කාන්තා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය
මුලාශ්‍රය: 
www.cenwor.org

නීති  හා සමාජ භාරය
මුලාශ්‍රය: http://www.lawandsocietytrust.org/

මානව අයිතිවාසිකම් අධ්‍යයන පිළිබඳ මධ්‍යස්ථාන
මුලාශ්‍රය: 
http://cshr.cmb.ac.lk/