ශ්‍රි ලංකාවේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වය (නිර්මාණි සගරාව)

පිටු අංකය: 15
භාශාව: ඉංග්‍රීසි/ සිංහල
සටහන: සිංහල පත්‍රිකාවක ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයකි. ශ්‍රි ලංකාවේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචන්ඩත්වය පිළිබද විස්තරයක් ඇත. එසේම සිංහල පුවත්පත්වල පලවු ලිපිවලින්  රැස්කරගත්  සංඛ්‍යාලේකනද ඇත.