ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදැකීමට වැඩසටහන් ආකෘතියක්
කතෘ: Women Defining Peace

Read more: ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදැකීමට වැඩසටහන් ආකෘතියක්

සියල්ලෝ සතුටින් - ගෙදර දොර හින්සනය වැලැක්වීමේ පනත හදුනා ගනිමු
කතෘ: Action Aid International

Read more: සියල්ලෝ සතුටින් - ගෙදර දොර හින්සනය වැලැක්වීමේ පනත හදුනා ගනිමු

ප්‍රචන්ඩත්වය වලක්වාගන්න සංනිවේදනය භාවිතා කරනනේ කෙසේද?
කතෘ: කාන්තා පිහිට WIN

Read more: ප්‍රචන්ඩත්වය වලක්වාගන්න සංනිවේදනය භාවිතා කරනනේ කෙසේද?

සේවාස්ථානයේදී සිදුවන ලිංගික හිංසනය තුරන් කිරීම පිළිබද පත්‍රිකාව
කතෘ: කාන්තා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශය

Read more: සේවාස්ථානයේදී සිදුවන ලිංගික හිංසනය තුරන් කිරීම පිළිබද පත්‍රිකාව

රැකියා ස්ථානය් සිදුවන ලිංගික අතවර
කතෘ: Solidarity Centre

Read more: රැකියා ස්ථානය් සිදුවන ලිංගික අතවර

ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්ව ක්‍රියා වැලැක්වීමේ පනත යනු කුමක්ද?
කතෘ: ජාතික කාන්තා කමිටුව

Read more: ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්ව ක්‍රියා වැලැක්වීමේ පනත යනු කුමක්ද?