ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදැකීමට වැඩසටහන් ආකෘතියක්
කතෘ: Women Defining Peace

ප්‍රකාශනය: Women Defining Peace
නගරය,රට: කොළඹ. ශ්‍රි ලංකාව.
වර්ෂය: 2009
භාෂාව: ඉංග්‍රීසි / සිංහල
සටහන: මෙම වඩසටහන් ආකෘතිය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය ප්‍රචණ්ඩත්වය වැලැක්වීමට, මැඩපැවත්වීමට, තුරන් කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමකි. මෙය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම්වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය විසදීම සඳහා රජයේ හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ක්‍රියාමාර්ගයක් සැලසුම් කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපයෝගී කරගත හැකි ආදර්ශයකි.

Click to download pdf