අප හා සම්බන්ධ වීමට  
නම
විද්‍යුත් ලිපිනය
රට
පණිවුඩය
මෙම වෙබ් අඩවිය කාන්තා පර්යේෂණ කේන්ද්රலය (CENWOR) විසින්, Women Defining Peace (WDP) ව්යායපෘතියේ සහයෝගය ඇතිව සකස් කරන ලදි. WDP යනු කැනේඩියානු ජාත්යායන්තර සංවර්ධන ආයතනායේ මූල්යයමය සහයෝගය ඇතිව, කැනේඩියානු ලෝක විශ්ව විද්යාවල සේවය (WUSC) සහ කෝවෝටර් (COWATER) ජාත්යාeන්තරය යන ආයතන මගින් ක්රියයාත්මක කරණු ලබන ව්යාCපෘතියකි.අඩවිය නිර්මාණය Voltage Private Limited ආයතනය මගින් සිදු කෙරින.
හිමිකම් අත්හැරීමේ ප්‍රකාශය: මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය තොරතුරු සැපයීම සඳහා මිස උපදේශනය සඳහා නොවේ. මෙහි ඇතුළත් කරුණු නිවැරදි බව තහවුරු කිරීමට සෑම උත්සාහයක්ම දරා ඇත. එහෙත් මෙහි දක්වා ඇති කරුණු වල නිරවද්‍යතාව, කාලීන බව සහ උපයෝගිතාව ගැන වගකීමක් හෝ සහතිකවීමක් (CENWOR) කාන්තා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය විසින් දරණු නොලැබේ. තවද මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත ඕනෑම දෙයක් මෙම ආයතන හා වෙබ් අඩවිය පරිහරණය කරන අය අතර කිසිදු ගිවිසුමක කොටසක් විය නොහැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු කරුණු භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් සිදුවී යැයි නම්කෙරෙන කිසිම පාඩුවක්, හානියක්, බැඳීමක් හෝ වියදමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (CENWOR) විසින් වග කියනු නොලැබේ. එසේම මෙම වෙබ් අඩවිය පරිහරණය කිරිමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදුවී යැයි හේතු දක්වන කිසිම වැරදීමක්, ප්‍රමාද දෝෂයක් හෝ බාධාවක් ගැනද මෙම ආයතනය වග කීමක් බාර නොගනී. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතය හුදෙක්ම එය භාවිතා කරන අයගේ අභිමතය පරිදිම වේ. එසේම මෙම වෙබ් අඩවිය තෙවන පාක්ෂික වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධ කර ඇත්තේ හුදෙක් භාවිතා කරන්නාගේ පහසුව පිණිස පමණි. මෙසේ සම්බන්ධ කර ඇති වෙබ් අඩවි හෝ ඒවාහි අන්තර්ගතය ගැන හෝ කාන්තා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (CENWOR) වගකීමක් නොදරයි.