මෙම වෙබ් අඩවියේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය (VAW) පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු අන්තර්ගත වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ වි ධිමත්ව සකස්කරන ලද දත්ත ඇතුළත් එකම වෙබ් අඩවිය මෙය වන අතර, ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වූවන් හට උපකාර රාමුවක්ද මෙමගින් සැපයේ.ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වූවන් සහ අවට සිටින්නන් බලකරනය කිරීමෙන් හා ඔවුන් එකමුතු කිරීමෙන් වඩාත් යහපත් අනාගතයක් උදාකිරීමට අප බලාපොරොත්තු වෙමු. විද්වතුන්, ක්‍රියාකාරීන් හා ආයතන අතර දැනුම බෙදාගැනීමට අප ඔබව උනන්දු කරන්නෙමු. ඔබ සතු සම්පත් අප හා බෙදාගැනීමෙන් මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් කරමු.
වීඩියෝ විශේෂාංගය
මානසික හා වාචික හිංසනය අපවාදාත්මක සබඳතා සංකීර්ණ කරයි. හිංසනයෙන් පිරි සම්බන්ධතාවයක් වීමට පෙර මෙවැනි සම්බන්දධතා හඳුනා ගතහැකි ලක්ෂණ කවරේදැයි දැනගන්න.