විල්ලිප්පු  528 කොටස (Episode), ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවයමත පදනම්වු ප්‍රචන්ඩත්වය පිළිබද සංසදය
කතෘ: Ya TV Webcast

ප්‍රකාශනය: Ya TV, Youtube
මාධ්‍ය: වීඩියෝ පටය
වර්ෂය: 2008
සටහන: ශ්‍රී ලාංකීය කන්තාවන්ගෙන් 60% පමන මුහුණ දෙනබව වර්තා වේ. මෙය මහත් සංවේගජනකය. කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචන්ඩත්වය වැලැක්වීමේ අරමුණින් GBV සංසදය විසින් දින 16ක ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක් මෙහෙයවන ලදි.
මුලාශ්‍රය: www.youtube.com/watch?v=uj2Y9r8zZx4