සමහරවිට ලේ නැත. ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්බඳ ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය
කතෘ: අමීනා හුසේන්

ප්‍රකාශනය:ICES, කොළඹ, ශ්‍රි ලංකාව
වර්ෂය: 2000
පිටු අංකය: 100
සටහන: ICES ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතියකින් බිහිවූ වාර්තාවකි. මේ සඳහා නුවර එලිය, අනුරධපුරය හා මාතර ප්‍රදේශවල ක්ෂේත්‍ර පරික්ශණ කෙරින. අධ්‍යයනයේ අවධානය  යොමුවී අත්තේ දූෂණය හා ප්‍රචණ්ඩත්වය කෙරෙහිය.
මුලාශ්‍රය: ICES, CENWOR